Datasets

 • Nationella vägdatabasen

  I den nationella vägdatabasen NVDB finns information om alla statliga, kommunala och enskilda vägar i Sverige. Databasen drivs av Vägverket i samverkan med Lantmäteriverket,...
 • Näringslivsregistret

  Aktuell information om cirka en miljon svenska företag. Registret innehåller bl.a. företags organisationsnummer, vilka som sitter i en styrelse, vem som tecknar firma,...
 • Allmänna myndighetsregistret

  SCB har enligt SFS 2007:755 i uppdrag att föra ett register över statliga myndigheter. SCB är objektregistrerande myndighet för offentliga...
 • Energimyndighetens författningssamling

  Energimyndighetens författningssamling. Informationen verkar inte vara maskinläsbar utan finns enbart i PDF-dokument.
 • Domstolsverkets författningssamling

  Domstolsverkets författningssamling.
 • Domstolarnas vägledande avgöranden

  Vägledande avgöranden som rapporterats in från Högsta domstolen, hovrätterna, Miljööverdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna, Migrationsöverdomstolen, Domstolsverket,...
 • Statistik om Stockholm

  Statistik om Stockholm. Statistiken tas fram som underlag för stadens planering. USK tillhandahåller och förvaltar basstatistik om Stockholm inom följande ämnesområden på...
 • Statistik om Göteborg

  Statistik om Göteborg. Flera av tabellerna på webbsidorna i bl.a. Statistisk årsbok är bilder vilket gör dem komplicerade att läsa av maskinellt.
 • Statistik om Malmö

  Statistik om Malmö stad. Ämnesindelad och i HTML. Tydliga användningsvillkor "Materialet får användas fritt, men ange källa: Strategisk utveckling, Malmö stad". Dock verkar inte...
 • NPL - Nationellt produktregister för läkemedel

  NPL innehåller dagsaktuell och kvalitetssäkrad information om alla läkemedel som är godkända för försäljning i Sverige. Data kan laddas hem som XML (uppdateras dagligen) eller...
 • Kulturmiljöbild

  70 000 digitaliserade och sökbara fotografier som illustrerar det mångsidiga arbete som bedrivs inom kulturmiljövården. Lågupplösta bilder är fria att använda då du laddar ner...
 • K-samsök kulturarvsdata

  K-samsök är en webbservice för tillämpningar som vill hämta kulturarvsdata från institutioner eller föreningar med museirelaterad information. K-samsök fungerar som en...
 • Priser på receptbelagda läkemedel

  Alla nya priser på apoteken på förbrukningsartiklar och receptbelagda läkemedel publiceras varje natt som i en kommaseparerad textfil (CSV) på en FTP-server (ftp://ftp.tlv.se)....
 • Nationell djupdatabas

  Geografiskt heltäckande och digital djupdatabas över nationens farvatten. Uppgifterna har tagits fram genom att bl.a. digitalisera befintliga djupkartor. Det är från bl.a....
 • Miljöinvesteringsregistret

  Uppgifter om beviljade lokala investeringsprogram (LIP) och klimatinvesteringsprogram (Klimp). Uppgifterna kommer från två huvudsakliga källor: Ansökningar och slutrapporter....
 • Naturområden

  Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur visar vilka områden i Sverige som är skyddade och vilken form skyddet har, om det till exempel är nationalpark, naturreservat eller...
 • Bekämpningsmedelsregistret

  Bekämpningsmedelsregistret på Internet innehåller uppgifter om godkända (och tidigare godkända) bekämpningsmedelspreparat i Sverige. Det är en kopia av det register som förs av...
 • Kemikalieinspektionens företagsregister

  I företagsregistret kan du se vilka företag som gjort verksamhetsanmälan, fått agentmedgivande eller anmält produkter till KemI:s produktregister.
 • N-Class ämnesklassificering

  Information om klassificering för drygt 7 800 ämnen. Uppgifterna avser i första hand effekter på miljön och ligger till grund för klassificeringar och klassificeringsförslag....
 • Ämnesregistret

  Innehåller drygt 130 000 kemiska ämnen med CAS-nummer. Omkring 100 000 av dessa har även ett EINECS-nummer. Cirka 305 000 kemiska namn är sökbara.