Datasets

 • GSD-Tätort

  GSD-Tätort är en kartdatabas som omfattar cirka 1000 av Sveriges tätorter enligt SCB:s definition.Databasen innehåller bl.a. information om vägar, adresser och byggnader.
 • GSD-Fjällkartan

  Täckningsområde från Sälen i söder till Treriksröset i Norr. Indelningen är anpassad till leder, fjällanläggningar samt bebyggelsecentra i området och innehåller aktuell och...
 • Statsbudgetdatabasen

  Statsbudgetinformationen är en del av Hermes, ett gemensamt informationssystem för Regeringskansliet och myndigheterna. Hermes har utvecklats i samarbete mellan...
 • Statsredovisningen

  Statsredovisningen är en del av Hermessystemet till vilket myndighterna rapporterar in sin redovisning. Varje myndighet rapporterar per månad, kvartal, halvår och/eller år...
 • TDB - Inköpsdatabas på transaktionsnivå

  Innehåller information om vilka leverantörer staten har handlat av och för hur mycket under en vald period. I databasen ingår ett 70-tal stora myndigheter, som täcker över 90...
 • Libris

  LIBRIS är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns böcker,...
 • Rikstermbanken

  Aggregering av termlistor från myndigheter och privata organisationer. Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Rikstermbanken innehåller termer och begrepp från ett...
 • Genomförandedatabasen

  I genomförandedatabasen anges för varje EG-direktiv som Sverige har att genomföra i sin nationella lagstiftning om detta har gjorts, och i så fall genom vilka nationella lagar....
 • Propositioner och skrivelser

  I databasen finns samtliga propositioner och skrivelser sedan 1971. För äldre dokument (1993/94 och tidigare) är materialet inscannat och OCR-behandlat, tillgängliggjort i PDF...
 • Svensk författningssamling, SFS

  Databasen innehåller alla författningar som ingår i Svensk författningssamling, SFS, i konsoliderad fulltext samt bibliografisk information. Justitiedepartementet började att...
 • GSD-Vägkartan

  Information som gör transportplanering och bilnavigering säkrare och effektivare. Databasen är rikstäckande och har liksom GSD-Terrängkartan en detaljerad markklassning.
 • Audiovisuella samlingarna

  Från den första svenska skivan till veckans sändningar från TV4 och Sveriges Radio. De audiovisuella samlingarna täcker över hundra år av mediehistoria. Det audiovisuella...
 • GSD-Fastighetskartan

  Fastighetskartan kan användas som bakgrundsinformation eller som underlagsdata vid GIS-bearbetningar inom olika verksamhetsområden. Några exempel är projektering, fysisk...
 • GSD-Terrängkartan

  Terrängkartan innehåller en detaljerad klassning av landskapet och innehåller bl.a. vägar och detaljerade beskrivningar av olika markslag.
 • GSD-Översiktskartan

  Översiktskartan är lämplig som bakgrund för olika typer av temapresentationer i skalområdena 1:100 000 - 1:500 000.
 • GSD-Administrativ indelning

  Administrativ indelning i skalorna 1:250 000 och 1:1 miljon innehåller vektordata för Sveriges administrativa indelning. Riks- och territorialgräns, samt läns- och kommungränser...
 • Statliga ramavtal

  Information om statliga ramavtal, ramavtalsområden och leverantörer. Informationen tillhandahålls i ett webservice-gränssnitt i ett eget XML-format. Merparten av informationen...
 • GSD-Höjddata

  Databasen kan generera höjdkurvor och exempelvis användas för att ta fram digitala terrängmodeller som avbildar landskapet i tre dimensioner. Informationen i databaserna...
 • GSD-Höjdkurvor

  GSD-Höjdkurvor finns med ekvidistanser på 5 meter, 10 meter och 25 meter. Kurvorna är kartografiskt anpassade för de olika kartdatabaserna. Bilden av verkligheten blir mer sann...
 • Väderdata

  SMHI förfogar över en omfattande väderdatabas som innehåller långa serier av dagliga observationer från väderstationer i hela världen. Databasen innehåller uppgifter om...