Datasets

 • Øvrige økonomiske modeller

  Sekretariatet udvikler og anvender udover den makroøkonometriske model SMEC i varierende omfang andre modeller.Modellerne udvikles normalt til specifikke problemstillinger, der...
 • Ønskelisten

  For at sikre den størst mulige værdi af datajægernes indsats, er det vigtigt at prioritere i de data, som jages.Hvis der er offentlige data, som du savner, ønsker eller har brug...
 • Økonomistyrelsens venteliste for oprydning på forurenede grunde

  Venteliste for oprydning på forurenede grunde i fht. Værditabsordningen.Data findes på:...
 • Økonomisk administrativ vejledning (ØAV)

  Opslagsværk med reglerne på økonomi- og regnskabsområdet anvendt af  økonomi- og regnskabsmedarbejdere i institutionernes økonomifunktioner.
 • Økonomiberegneren

  Man indtaster alle kendte faste og variable udgifter, fx lokaleleje, løn, markedsføring, forsikring, rengøring osv. Herefter indtaster man det forventede salg. Redskabet...
 • Økonomi-simulatoren

  I Økonomi-simulatoren kan man prøve forskellige økonomiske scenarier af. Man kan fx se, hvor meget man skal sælge for at nå et bestemt mål. Hvor meget man kan forvente at få i...
 • Økologi i tal - Økologisk arealtilskud

  Tilsagn og antal tilskudsmodtagere, Økologitilskud, tilsagn gns. pr. modtager (1.000 kr.) Data findes på http://ferv.fvm.dk/Økologi_i_tal.aspx?ID=8676
 • Økologi i tal - Statistik om økologiske bedrifter

  Plantedirektoratet fører kontrol med alle danske økologiske bedrifter. I forbindelse med kontrollen indsamler Plantedirektoratet en lang række data om de økologiske bedrifter....
 • Økologi i tal - Innovation

  Tilsagn og antal tilskudsmodtagere; Innovation, forskning og udvikling i jordbrugs- og fiskerisektoren, antal tilsagnsmodtagereData findes på...
 • Årskørsel i Danmark

  Danske køretøjers gennemsnitlige kørsel pr. år på danske veje.http://webapp.vd.dk/interstat/display.asp?THEME_ID=1&PAGE_ID=1493&isTest=true
 • Åben Filmdata fra Det Danske Filminstitut

  Al data i Det Danske Filminstituts filmdatabase Nationalfilmografien (ca. 10.000 film og 70.000 personer) inkl. filmstills mv. er tilgængelig via webservice. Læs mere på dfi.dk.
 • § 20-spørgsmål, til mundtlig og skriftlig besvarelse

  Medlemmer af Folketinget stiller spørgsmål til ministre som led i arbejdet med lov- og beslutningsforslag. Der kan også stilles spørgsmål som led i den parlamentariske kontrol...
 • Webtjek

  Videnskabsministeriet kortlægger tilgængeligheden af offentlige netsteder. Kortlægningen er udført første gang i 2008 og igen i 2010.Kortlægningen er gennemført som en...
 • WEB-matriklen

  WEB-matriklen er en betalingstjeneste, som giver adgang til matrikelkort med tilhørende registerinformation via internettet. WEB-matriklen dækker hele landet med undtagelse af...
 • Værktøj til beregning af antal dyreenheder

   Værktøj til beregning af antal dyreenheder, kg N, kg P, gødningstyper ud fra en kombination af data i GHI registret og indtastede oplysninger. 
 • VMC-udsigt

  VMC-udsigt (I luften)
 • Vis Stedet

  "Vis Stedet" giver via et JavaScript API adgang til lokalisering af interesseområde (geokodning) vha. nøgler (fx adresse, matrikelnummer eller administrativt område), til...
 • Virksomheder, der har fået tilskud til arbejdsmiljøafgiften

  Liste over virksomheder, juridisk enheder og produktionsenheder, der har modtaget tilskud til dækning af arbejdsmiljøafgiften.Data findes på http://www.at.dk/sw8482.asp
 • Virksomheder under tilsyn

  Databasen indeholder data for de virksomheder, som Finanstilsynet har under tilsyn og kræver afgifter fra. Den indeholder også data for virksomheder, som Finanstilsynet har...
 • Vinterbekendtgørelsen

  Vejledning til Vinterbekendtgørelsen angiver, hvad der kaldes påregnelige vejrligsdage.Data findes på http://www.ebst.dk/file/2792/Sæsonanalyse.pdf