Register združení účastníkov pozemkových úprav

MPRV SR má povinnosť viesť register podľa § 24 ods. 9 a 10 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Pavlína Jackuliaková
Maintainer Pavlína Jackuliaková