Prípravky na ochranu rastlín

v rámci kompetencie ÚKSÚP vedie zoznam prípravkov na ochranu rastlín a povolených použití v SR, ich klasifikáciu a podmienky použitia, zoznam výrobcov a držiteľov autorizácie

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author kolektív autorov
Maintainer Peter Knap