Evidencia cirkevných právnických osôb

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vedie evidenciu všetkých právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností podľa Opatrenia Ministerstva kultúry SR číslo MK-33/2001-1 zo dňa 10. januára 2001 v súlade s § 19 ods. 1 zákona číslo 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. Zoznam evidovaných subjektov je vedený v štruktúre: názov subjektu, adresa sídla, označenie štatutárneho orgánu, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, do ktorej daný subjekt patrí, dátum zaevidovania, dátum vyradenia z evidencie. Viac informácií na webovom sídle MK SR http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-/evidencia-cirkevnych-pravnickych-osob-1a0.html

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author MK SR
Maintainer MK SR