Bonitované pôdno-ekologické jednotky - BPEJ

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy - Bonitované pôdnoekologické jednotky (BPEJ) sú ohraničené v poľnohospodárskej krajine na základe kvality pôdy (pôdno-substrátová jednotka, hĺbka, skeletovitosť a zrnitosť pôdy), klímy a charakteru georeliéfu. Súbor BPEJ je implementovaný v národnej legislatíve.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Pavol Bezák
Maintainer Lenka ŠOŠOVIČKOVÁ