02. BVE Onderwijspersoneel in fte - Ministerie van OCW

Het onderwijspersoneel in het mbo uitgedrukt in aantal fte per instelling, bestuur (bevoegd gezag) en functiegroep. Het aandeel mannen en vrouwen wordt inzichtelijk gemaakt, evenals de gemiddelde leeftijd van het personeel. De aantallen staan weergegeven voor vier jaar.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://data.duo.nl/organisatie/open_onderwijsdata/Mbo/datasets/Onderwijspersoneel/Personeel/vo_personeel_fte.asp
Отговорник по поддръжка Dienst Uitvoering Onderwijs iov Ministerie van OCW
drupal_author "ba261e71-9556-5bb4-793c-ad8842b4e9ae"